Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region rättar om biodrivmedel

17 december, 2018

En tidningsartikel förra veckan med rubriken; ”Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen”, fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. Vår replik fick inte plats på DN för vi var många som reagerade på den bristande logiken bakom rubriken. Här följer vårt svar på artikeln samt länkar till andras för att visa på hur många olika sätt som argumentationen leder till en kontraproduktiv miljödebatt. 

Låt inte tveksamt underbyggda exempel stå i vägen för bra biodrivmedel

Mycket av beräkningarna i denna artikel grundar sig på resonemang kring indirekta markeffekter, ILUC. Det råder stor oenighet hos forskare hur man ska adressera och beräkna dessa effekter. Med olika systemavgränsningar och antaganden kan man komma fram till nästan vilka resultat som helst. För att helt säkerställa att sådana effekter inte ska uppstå har EU i det nya hållbarhetsdirektivet, RED 2 beslutat att sätta ett tak på 7 % för användningen av biodrivmedel baserat på matgrödor och de vill också helt fasa ut palmolja till 2030.

För att säkerställa att en ökad efterfrågan av bioenergi inte ska leda till avskogning, måste alla medlemsstater redovisa sina utsläpp och upptag av växthusgaser inom den s.k. LULUCF (Land Use Land Use Changes and Forestry) förordningen. Detta säkerställer att kolförrådet inte minskar i odlingslandskapet. Att problemen med avskogning inte adresseras I EU:s hållbarhetskriterier är felaktigt. Att alla biodrivmedel måste uppfylla hållbarhetskriterier gör att vi kan känna oss trygga i att de oönskade effekter av biodrivmedelsproduktion som forskarna försöker påvisa inte kommer att uppstå.

När man granskar artiklar är det viktigt att titta på författarens tidsperspektiv, systemavgränsningar och antaganden. Det florerarar en mängd rapporter som ifrågasätter klimatnyttan av att använda biomassa för energiändamål. Dessa slutsatser beror ofta på att man använder snäva systemavgränsningar i tid och rum samt tveksamma referensscenarier. Det referensscenario som författarna här utgår ifrån är att allting är skog” även klimat­effekten av den möjliga inbindningen av koldioxid som sker vid återetablering av skog på marker som nu används för odling tas med i beräkningarna”. Det är detta märkliga antagande som gör att biodrivmedlen inte reducerarar utsläppen av koldioxid.

Mycket av beräkningarna grundar sig på grova generaliserande och tveksamma antaganden som:

Varje större omdirigering av vedråvara till biodrivmedel kommer därför att behöva kompenseras med ökad skogsavverkning och produktion av materialprodukter någon annanstans i världen. Förmodligen delvis genom exploatering av orörda, gamla skogar, bland annat i tropikerna, med negativa följder i form av minskad biologisk mångfald och kolinlagring”.

Det är inte efterfrågan på biodrivmedel eller bioenergi som är drivande för avverkning av skog. Energisortimentet har ett för lågt pris. Svenskt skogsbruk drivs idag till övervägande del av efterfrågan på sågtimmer. Den största delen av inkomsterna till skogsägaren kommer härifrån och skogsägaren avverkar ofta när timmerpriserna är höga. Som ett resultat av detta faller det ut stora volymer massaved och biprodukter som används för produktion av papper, massa samt för energiproduktion. Det är riktigt att en stor del av biomassan redan används och vi ska ha rimliga förväntningar på vad skogen kan räcka till. Däremot finns det fortfarande restprodukter som är dåligt utnyttjande, exempelvis grenar och toppar (grot) och svartlut (lignin och kokkemikalier) som kan nyttjas för biodrivmedelsproduktion. SCA Östrand planerar för produktion biodrivmedel som skulle räcka till ca. 4 % av Sveriges transporter. Denna och likande satsningar skulle väsentligen sänka utsläppen av koldioxid. Ja – det finns bra och dåliga biodrivmedel. 

Men låt inte tveksamt underbyggda exempel på de senare hindra att bra biodrivmedel är med och bidrar till energiomställningen och i kampen mot klimatförändringen.

Arne Smedberg, BioFuel Region, Magnus Matisons, BioFuel Region,

Gustaf Egnell Docent i skoglig bioenergi, SLU

Fler repliker;

”Ohederligt att utgå från de sämsta exemplen” 2030-sekretariatet

Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

SPBI kommenterar DN-debatt om biodrivmedel 2018-12-13

 
Logotyp
X