Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Kort om projektet BioHub

Vi har tagit fram BioHubmodellen för att utveckla metoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Syftet är att utveckla terminalernas förmåga att tillgodose traditionella skogsindustrier men även hantera nya sortiment för framtidens bioraffinaderier.

Projektet BioHub

Vi har utvecklat BioHubmodellen som ett webbaserat lättillgängligt beslutsstöd för terminalägare.

1. FÖRETAGSSTÖD Vad är det som en terminal framgångsrik

2. LOGISTIK OCH RÅVARUTILLGÅNG Var bör en terminal lokalisera och var finns råvaran?

3. DESIGN OCH DRIFT Vad är viktigt vid en nyetablering och utveckling av en befintlig  terminal

4. RÅVARANS KVALITET Vad händer med olika komponenter under hanteringen? Hur kan kvaliteten bevaras? 

Resultaten kan också användas av skogsindustrier och bioraffinaderier.  Allt finns på engelska, svenska och finska; www.biohubmodel.se
Projektets aktiviteter och resultat har uppfyllt projektets alla mål. Skapandet av BioHubmodellen och dess implementering vid bl a Bastuträsk terminalen har bidragit till programmets specifika mål på ” ökad användning av innovationer” i BA området.

Genom det terminalnätverk som mobiliserades tidigt i projektet har projektets resultat och BioHubmodellen aktivt kunnat marknadsföras till terminalägare och andra målgrupper. Detta leder till ökad användningen av modellen främst inom men också utanför programområdet. Projektets partner kommer att fortsätta jobba vidare med och kommunicera resultaten också efter projektets slut. 

Även andra resultat än de som beskrivs i projektplanen har framkommit. Att inkludera partners specialiserade på kommunikation tillsammans med forskare har visat sig vara framgångsrikt koncept. Det är mödosamt och tidskrävande att kommunicera forskningsresultat på ett sätt som når fram till målgrupperna men det har stor påverkan på resultatens tillämpning.

Den kontinuerliga dialogen mellan forskare och kommunikatörer har byggt en förmåga hos projektets medarbetare att se och beskriva resultaten utifrån målgruppens eller kundens perspektiv.
BioHub-projektet bygger på resultat från tidigare projekt finansierade av BA (speciellt Forest Refine). Samarbete har nu pågått i mer än 15 år i ett konsortium byggt runt en axel mellan SLU och LUKE.

Över tiden har detta byggt upp en världsledande grupp av experter med starka gränsöverskridande band inom området skogsenergi och bioraffinering.

Detta har bidraget till fler projekt (Tan Wat, Bioraff Botnia, Green Bioraff Solutions) och nya europeiska nätverk och än mer EU- finansiering till BA regionen. Resultaten har också haft en policypåverkan.

Över tiden så har en del kompetens lämnat konsortiet och nya har tillkommit. Med det så sprids resultaten kontinuerligt på nya arenor. Nya former av samarbete och projektidéer utvecklas kontinuerligt för att bioekonomin ska fortsätta att utvecklas i BA området.   
 
Logotyp
X