Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Evenemang

Här presenterar vi tillfällen då vi sprider och inhämtar kunskap och framförallt diskuterar hur vi bättre kan använda rötresten i framtiden.

Final Conference – Bothnia Nutrient Recycling 19 maj 2022

Projektets resultat presenterades på engelska.

Möte på Hälje Gård i Umeå 4 maj 2022

En vacker dag på en bondgård utanför Umeå träffades projektdeltagare, samarbetspartners och företrädare för lantbruket för att diskutera projektets resultat.

Konferens om fosfor, juni 2022

Johan Saarela deltog i en konferens om fosfor som plattformen European Sustainable Phosphorus ordnade i Österrikes huvudstad Wien. Konferensen samlade 400 experter från hela världen för att i tre dagar lyssna och diskutera hur fosforåtervinning blir en allt viktigare fråga. Lärdomarna från konferensen kan sammanfattas till att det behövs mycket mer data om näringsämnenas flöden och inverkan på klimatet. Även forskning inom olika produkters påverkan på jordmånen behövs för att kunna nå ut på marknaden, samt nya system för beräkning av nyttan för att komma vidare från de traditionella synsätten. Generellt kan konstateras att många städer och regioner har gjort upp regionala strategier och implementering av olika tekniska lösningar pågår, här krävs ännu att lagstiftningssidan fås på plats.

Studieresa till HSY i Helsingfors, april 2022

Projektet besökte HSY eller på svenska Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) som erbjuder kommunala vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster. Ett pilotprojekt som HSY bedriver är en pyrolysanläggning för pyrolys av bland annat slam som uppstår inom deras verksamhetsområde.

Möjligheterna med slam-biokol 29 mars 2022

En workshop där vi fokuserade på möjligheterna med biokol från rötad slam. Exempel på olika erfarenheter av slam-biokol presenterades och sedan följde diskussioner kring slam-biokolens möjligheter.

Marknadspotentialen för olika produkter från rötrest 17 juni 2021

Projektet bjöd in biogasproducenter, distributörer och slutanvändare av olika produkter från rötrest. Marknadsundersökningen som projektet har tagit fram presenterades. Efter det diskuterade vi frågan om hur rötresten kan användas mer och hur deltagarna såg potentialen för de fem undersökta produkterna.

Useful technologies to increase the value of digestate 18 maj 2021

Ett gemensamt arrangerat webbinarium mellan projekten Botnia Näring i Kretslopp och Baltic Biogas Circles. Olika teknikleverantörer höll korta presentationer och du får höra om hur värdet på rötresten kan ökas; kvalitet, återvinning av näringsämnen och termisk behandling för produktion av biokol.

Länk till videoinspelning av presentationerna på engelska

Digitala föreläsningar och dialog 18 mars 2021

I projektet Botnia Näring i Kretslopp utvecklar vi innovativa metoder för att öka rötrestens användbarhet och förbättra ekonomin för biogasproducenter. Hur kan ökad jämställdhet kan bidra till företagsutveckling och en förbättrad ekonomi? För att inspirera till jämställdhet har vi anordnat två digitala föreläsningar med efterföljande dialog.  Företagsvärderingar,”code of conduct”och jämställdhets-policies är lätta att skriva men våra föreläsningar gav oss många konkreta exempel på hur arbete i praktiken ser ut. Robert Hedman och Petter Sundqvist berättade om hur jämställdhetsarbete i praktiken kan se ut och också hur de personliga resorna har sett ut. Att det är en lång och mödosam resa som kräver mycket uthållighet, poängterades.  Hur viktigt det är att våga adressera oss som människor och hur vi beter oss. Båda våra föreläsare vittnade om hur smärtsamt det varit att se sitt eget beteende i backspegeln. Att den råa hjärtliga jargongen ofta på andras bekostnad egentligen är förnedrande och att den egna tystnaden bidragit till att upprätthålla beteendet.

Rötrest 2 okt 2020

Efter produktion av biogas blir det kvar en rötrest. Näring i kretslopp undersöker metoder för att öka kvaliteten i denna rest för att sluta kretsloppet. Den 2 oktober anordnade vi ett webbinarium om hur rötresten används idag. Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

Förädling av rötrest från biogasanläggningar – 22 sep 2020

Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

 

Rapport från konferens om fosfor

 
Logotyp
X