Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Projektmedlemmar – Botnia Näring i Kretslopp

Johan Saarela, Stormossen

Johan Saarela har en M.Sc. inom miljövetenskap från Göteborgs Universitet och ingenjörsexamen från Novia i Vasa. De senaste 12 åren har Johan jobbat med avfallshanterings- och hållbarhetsfrågor i både Sverige och Finland. År 2012 började Johan sitt arbete som utvecklingsingenjör på Stormossen. Han har främst jobbat med biogasrelaterade frågor och användning av biogas som fordonsbränsle. År 2013 var han projektledare för Biogas Botnia projektet där en färdplan togs fram för biogasens utveckling i regionen.

Emelia Holm, Stormossen

Emelia Holm har arbetat som miljöingenjör vid Ab Stormossen Oy sedan år 2017. Holm arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor, främst gällande rötresthantering och andra avfallsrelaterade frågor. Hon jobbar dagligen med kompostering och behandling av rötrest från biogasanläggningen vid Ab Stormossen Oy. Holm har en ingenjörsexamen i miljöteknik från Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Inom projektet kommer Holm att fokusera på analys och kvalitetsfrågor gällande rötresthantering och slutprodukter.

Ida Norberg, BioFuel Region

Ida Norberg är doktor i träkemi och arbetar som projektledare på BioFuel Region. De senaste åren har hon varit projektledare för TransAlgae som handlade om att utveckla algodling och produkter från alger inom Botnia-Atlantica regionen. Inom projektet Botnia Näring i Kretslopp handlar arbetet bland annat om att utveckla biogasnätverket inom BA-regionen genom att anordna workshops med biogasproducenter och gödselanvändare samt studiebesök.

 

Simon Oja, BioFuel Region

Simon Oja är doktor i retorik med tio års erfarenhet av forskning och utbildning i kommunikation. Under de senaste åren har Simon arbetat med att kommunicera forskning, resultat och kunskap till olika intressegrupper och allmänheten. Som retoriker med spetskompetens inom främst visuell kommunikation har han arbetat mycket med att producera grafiska informationsmaterial. Simon arbetar med kommunikation inom en rad olika nationella och internationella projekt.

Viveka Öling-Wärnå, Yrkeshögskolan Novia

Viveka Öling-Wärnå är utbildad biolog och doktor. Hon har lång erfarenhet av forskning, bred laboratorievana och är sedan 2018 verksam som projektforskare vid Yrkeshögskolan Novia. Inom Botnia Näring i kretslopp jobbar hon med att analysera mikroplasters förekomst i rötrest och rejektvatten från biogasanläggningar. Viveka undersöker även läkemedelsresters förekomst i rötrest och läkemedelsreduktion under rötning. Hon har även tidigare erfarenhet av struvitutfällning från rötrest i projektet NP-balans.

Nina Åkerback, Yrkeshögskolan Novia

Nina Åkerback är utbildad diplomingenjör och lärare med lång erfarenhet av rötning och biogasproduktion, näringsämnenas kretslopp inom biogassektorn och projektledning vid Yrkeshögskolan Novia. I Botnia Näring jobbar hon med rötning, läkemedelsresters reduktion och förekomst i rötrest och rejektvatten samt projektledning.

 

Sten Engblom, Yrkeshögskolan Novia

Sten Engblom är disputerad analytisk kemist med intresse för vatten- och markkemi. Han har jobbat med struvitutfällning inom ramen för projektet NP-balans, och detta arbete fortsätter inom Botnia Näring i Kretslopp. Struviten kommer att fällas ur regionala rötrester i laboratorie- och pilotskala.
 

Cecilia Palmborg, Sveriges lantbruksuniversitet

Cecilia Palmborg är mark/växt-forskare på Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU. Hon har på senare år forskat om organiska gödselmedel till olika grödor, både fodergrödor och energigrödor. I detta projekt ska hon utvärdera gödselvärdet på de produkter som tas fram. Snabbmetoder för mätning av innehållet av kväve och fosfor ska testas med lokala flytande rötrester. Produkterna ska också testas i demonstrationsodlingar i samarbete med lantbruksskolor i Sverige och Finland.

 
Logotyp
X