Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

Projektet Music

Biomassa som processas till mer energitäta material jämförbara med fossila energibärare som olja, kol och gas benämns intermediära bioenergibärare (IBB). Biomassan blir på detta sätt enklare att transportera, lagra och använda.

Projektet MUSIC avser att stödja en marknadsformering för tre typer av IBB (snabbpyrolysolja baserad på biomassa, torrefierad och karboniserad biomassa samt mikrobiell olja). Detta genom att utveckla strategier för mobilisering av biomassa, kostnadseffektiv logistik och utveckling av biomassaterminaler.

IBB bildas när biomassa processas till mer energitäta, lagringsdugliga och transportvänliga produkter jämförbara med fossila energibärare som olja, kol och gas. De kan användas direkt för värme och elproduktion eller förädlas vidare till högvärdiga biobaserade material. IBB bidrar till försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser och erbjuder ett hållbart alternativ till fossila bränslen i Europa.

Aktiviteter
  • Utvärdera tillgängliga råvaror för att arbeta fram en strategi för råvaruförsörjning.
  • Hitta kostnadseffektiva logistiklösningar längs hela IBB värdekedjan från oförädlad biomassa till slutanvändare.
  • Visa på var biomassaterminaler kan lokaliseras.
  • Engagera marknadsaktörer och andra intressenter, speciellt skogsägare och skogsindustri genom att kommunicera kunskap och resultat samt erbjuda tillfällen till dialog.
  • Utveckla avancerade och strategiska förstudier tillsammans med kommersiella aktörer villiga att implementera resultaten.
  • Utvärdera lagliga, institutionella och politiska ramvillkor för att identifiera hinder och möjligheter.
Industriplattform

En plattform för att involvera ett brett spektrum av industrirepresentanter i projektets aktiviteter. Målet med denna plattform är att stödja nätverkande mellan representanter från olika industrisektorer samt att stödja en marknadsformering av IBB tekniker. Plattformen avser även att samla indata/information och rekommendationer från industrin samt att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet mellan de olika industrierna.

Fallstudier
  • Grekland – Produktion av torrefierad biomassa. Förädling av jordbruksrester till IBB för att använda i fjärrvärmeverk.
  • Sverige och Finland – Produktion av pyrolysolja från biprodukter från skogsbruk och skogsindustri.
  • Produktion av mikrobiell olja genom jäsning av lignocellulosa till lipider för ENI:s bioraffinaderi i Italien.
  • Internationell – Inblandning av torrefierad och karboniserad biomassa för produktion av stål vid Arcelor Mittals stålverk.

BioFuel Regions uppgift är att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning. Tillsammans med Finland kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras. Projektet har en total budget på 3 M Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. I projektet medverkar 16 partners över hela EU och pågår 2019 till 2022 samt finansieras helt av Horizon 2020.

 

 
Logotyp
X