Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Berättelsen om TransAlgae

Projektet har framgångsrikt överfört innovativa lösningar för produktion av mikro- och makroalger som källa till bioenergi och högvärdiga produkter med högt värde. Forskningsresultaten har överförts direkt till företag i en kontinuerlig dialog.

Att odla ett nätverk
2016 när vi startade projektet TransAlgae bubblade öar av odling, skördande och forskning kring alger här uppe hos oss i norr. Idag har vi ett sammansvetsat nätverk mellan engagerade odlare och forskare från Finland, Sverige och Norge. För att kunna utvidga nätverket och engagera näringslivet har kunskap som kan förstås av icke-forskare spridits. Arbetet med detta har varit ett gränsöverskridande samarbete bland alla partners. På den här hemsidan hittar du en videoanimation, en film, informationsblad, nyhetsbrev och vetenskapliga publikationer. Vi har haft en givande dialog med företag och parallella projekt inom programområdet men också nationellt och i Europa.

Att vara stolt över resultaten
Slutsatsen är att vi kan utveckla kostnadseffektiva och energieffektiva odlingssystem. Våra resultat visar att alger kan producera stora mängder biomassa vid odling i avloppsvatten och rökgaser. Vi har också visat att alger kan vara en bra källa till biobränsle, till exempel biogas, särskilt makroalger.

Att odla skandinaviska alger
Mikroalger har odlats av forskare i Umeå på Umeå Energi och Vakin och av en företagare i Härnösand (Nattviken). I Norge har forskare och en företagare (Arctic Seaweed) odlat makroalger (tång) i laboratorium och pilotskala samt undersökt makroalger som skördats från havet. Tre helt olika metoder har utvecklats och effektiviserats.

Att skörda och testa alger
Nästa steg har varit att utveckla och anpassa kostnadseffektiva metoder för att skörda alger. Fyra olika sätt har testats en helt ny metod har utvecklats. Detta för att karakterisera användbart innehåll i algerna. Vi har idag en mycket bra bild över det kemiska och biokemiska (fett, kolhydrater och proteiner) innehållet i både mikroalger som odlas i kommunalt avloppsvatten och makroalger som odlas i havet. Mikroalger som odlades i kommunalt avloppsvatten, med och utan rökgaser, har en tungmetallhalt som är under riktvärden för användning för gödsel. Testmetoderna har utvecklats intensivt och är ett viktigt resultat i detta projekt.

Att förädla alger
Förädlingen av alger har inneburit att olika sorts alger och olika sätt att processa dem har testats. När projektet började fanns t ex ingen kunskap om mikroalger som odlats på våra breddgrader har de egenskaper som behövs för biogasproduktion. Dessa värden har nu också en biogasproducent i Finland nytta av och kan visa att alger kan vara en bra biomassa till biogas och särskilt då makroalger. Våra resultat visar, i motsats till vad litteraturen indikerar, att förbehandling av alger inte ökar produktionen. Mikroalger som är termiskt (värme) behandlade kan generera biokol med medelhögt värmevärde. Vi har också isolerat och identifierat tre lokala algstammar som kan producera pigment av högt värde.

Att ta fram hållbara affärsmodeller
Parallellt med detta har arbetet pågått med algernas samhällsnytta (systemsyn). Här har studenter och företag påbörjat arbetet med att utforma hållbara affärsmodeller och hur alger ingår i den cirkulära ekonomin. En viktig insikt är att det behövs nya ekonomiska beräkningsmodeller och nya affärsmodeller behöver också utvecklas för att vi ska kunna räkna fram lönsamheten i den framtida cirkulära biobaserade ekonomin, där algerna ingår.

Att samarbeta med företag
Före projektet fanns det ett litet nätverk i Sverige och Norge. I Finland var kunskapen om alger begränsat men detta projekt har ökat intresset för alger markant och viktiga kontakter med näringslivet etablerats. Att ha småföretag som partners i vårt projekt har varit mycket givande. Erfarenhetsutbytet mellan forskare och entreprenörer har betytt mycket för det sammanlagda resultatet. En oväntad kontakt är ett gjuteri som vill leverera koldioxidnegativt järn.

Avgörande har också varit de medelstora företag som har gett förutsättningar för pilotanläggningarna och leverans av rökgaser och avloppsvatten i Sverige. I Finland har företagen bidragit med avloppsvatten, rötrester, ymp och stöd. Kommersialiseringen av makroalger i Norge är mycket intressant. Utan detta engagemang i alla tre länderna hade detta projekt inte varit genomförbart. I Sverige är vi tacksamma för pilotanläggningen från RISE Processum, Umeå Energis engagemang och pilotanläggningen hos Vakin i Umeå.

Att ta fram nytt
Nya kommersiella produkter som har utvecklats är systemet för odling och reglering av växande system av mikroalger (Nattviken Invest, Härnösand, Sverige) och mat från makroalgerna (Arctic Seaweed, Bodö, Norge).

Företaget Nattviken har utvecklat en helt ny metod baserad på artificiell intelligens. Med denna kan olika algarter identifieras och räknas samtidigt som det också kan hålla koll på hur odlingen mår. Denna metod kan också användas för andra mikroorganismer. Möjligheterna till kommersialisering av denna metod har ännu inte hunnit utredas.

Att bidra till de globala målen
TransAlgae har bidragit till en hållbar utveckling med fokus på en fossilfri framtid. Detta projekt har påvisat tydliga fördelar för miljön och klimatet, eftersom alger återvinner näringsämnen från avloppsvatten och rökgaser, samt ger biomassa för värdefulla produkter och biobränslen. Jämställdhet och inkludering lika rättigheter och icke-diskriminering har varit en röd tråd i det interna och externa arbetet.

Att skryta lite
Sist men inte minst är vi stolta vinnare av Arctic Award 2017 inom “Sustainable use of resources”.

Kontaktperson:
Francesco Gentili, SLU
Francesco.gentili@slu.se

 
Logotyp
X